Парк природе Поњавица налази се на 15 километара од Панчева, између села Омољица и Банатски Брестовац.

Поњавица настаје код села Омољица и дуга је десет километара од чега је 7,2 километара тока кроз заштићено подручје. Укупно површина парка је 134 хектара.

Амбијенталну одлику парка природе Поњавица карактерише јединственост сталне водене површине и контраст стрме леве и ниске десне обале које омеђује корито реке са мозаичним распоредом биљних заједница воденог, барско-мочварног и шумског типа вегетације. Посебан квалитет овом типу екосистема даје просторна смена шумског зеленила, жбунастих дрвећа и грмља, стабала воћкарица, као и непосредна близина два насеља и постојеће викенд зоне. Ова разноврсност представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта.

Посебан печат богатству природних појава Поњавице даје присуство „вруља„ односно издани дуж леве обале водотока. Оне одржавају констнтан квалитет воде и спречавају делимично залеђивање воде.

Клима је умерено континентална са дугим и топлим летима, благим зимама и кратким пролећима. Од ветрова је најзаступљенија Кошава која може да дува на подручју Парка и до три недеље са олујним налетима. Током зимских периода северни и североисточни ветрови доносе дуготрајне кише а лети изненадне пљускове. Такви климатски и рељефни услови омогућавају опстанак бројним биљним и животињским врстама које спафају у ред угрожених и налазе се на листи Црвене књиге угрожених врста..

Река Поњавица припада Црноморском сливу и у њој живи 20 врста риба које припадају фамилијама Esocidae, Cyprinidae и др. Поред 100 биљних врста подручје парка настањује и 40 врста птица и то посебно гнездарица али и јастреб, корморан, као и заштићене ђивотињске врсте ласица и твор.

Релативно близу града са многобројним местима за одмор и рекреацију представља право место за опуштање а посебно погодује риболовцима и представља један од најбољих подручја за пецароше у непосредној близини. Посебно је погодно подручје за еколошко-образовни полигон. Кретање моторним чамцима по језеру није дозвољено.

Вода Поњавице налази се у III категорији по квалитету и није дозвољена за купање.