PЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, Војводе Петра Бојовића бр. 2

Бр.У-I-668 /19

Датум: 14.11.2019. године

На основу чланa 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

НАРУЧИЛАЦ: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Војводе Петра Бојовићабр. 2

интерНЕТ СТРАНИЦА:www.pancevo.info

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Поступак јавнe набавке мале вредности

ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге

Oпис предмета набавке:организација излета

Ознака из Општег речника набавки: Услуге организовања излета63510000-7 Услуге путничких агенција и сличне услуге, 63511000 Организација пакет-аранжмана

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за оцењивање понуда је„најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извалчење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

НАЧИН преузимањА конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:

  • у просторијама Туристичке организације града Панчева, Панчево, Војводе Петра Бојовића бр. 2, радним данима од 09:00 до 15:00 часова

  • са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs

  • са интернет страницеНаручиоцаwww.pancevo.info

начин подношења понуде И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Туристичка организација града Панчева, 26 000 Панчево, Војводе Петра Бојовића бр. 2 ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – услуга организације излета Бр.У-I-668/19 – НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.11.2019. године до 14:00 часова.

На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 22.11.2019.године до 14:00 часова.

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

место, Време и НАЧИН отварања понудА: Отварање понуда обавиће се дана 22.11.2019.године у 14:15 часова, у просторијама Туристичке организације града Панчева, у Панчеву, Војводе Петра Бојовића бр. 2

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

Рок ЗА ДОНОШЕЊЕ одлукЕ: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

ЛИЦЕ за контакт:

Богићев Јасмина

Email: toppancevo@gmail.com